واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت پنجم) :

هر کس در زمین می داند که آلودگی هوا برای سلامتی خطرناک است. آلودگی هوا می تواند اثرات ویران کننده ای بر سلامتی و محیط زیست داشته باشد. در این مقاله آنالیزی در رابطه با اینکه آلودگی هوا به تدریج باعث مرگ بسیاری از مردم در سراسر جهان می شود، صورت گرفته است.  در چهار پست قبلی 24 مورد را بیان کردیم، در این پست به ادامه این آنالیز می پردازیم.

ادامه مطلب