ویدیوهای محصول AP-121

جعبه گشایی دستگاه

معرفی دستگاه

نحوه استفاده از پد ضد لغرزش

موشن گرافی عملکرد دستگاه

ویدیوهای محصول AP-151

جعبه گشایی دستگاه

ویدیوهای محصول AP-152

جعبه گشایی دستگاه

ویدیوهای محصول AP-241

جعبه گشایی دستگاه

معرفی دستگاه

تست قدرت جذب آلودگی دستگاه

چرا باید تصفیه هوا داشته باشیم؟

ویدیوهای محصول AP-361

جعبه گشایی دستگاه

فضای موثر تحت پوشش دستگاه

تست قدرت جذب آلودگی دستگاه

تست سلامت دستگاه

تست عکس‌العمل سنسور دستگاه

قدرت جذب فیلترهای دستگاه

ویدیوهای محصول AP-331

جعبه گشایی دستگاه

معرفی دستگاه

تغییر حساسیت سنسور دستگاه

شستشوی فیلتر الکترواستاتیک دستگاه

تمیز کردن سنسور دستگاه

ویدیوهای محصول AP-431

جعبه گشایی دستگاه

تمیز کردن سنسور دستگاه

تغییر حساسیت سنسور دستگاه

شستشوی فیلتر الکترواستاتیک دستگاه